دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   حائری روحانی

پست الکترونیکی : a-haeri@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی زیست شناسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1375/08/01

علی حائری روحانی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^